Thông báo

Tài liệu phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
content:

Tài liệu phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 15/06/2023 của UBND tỉnh về “Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023”, UBND thành phố Vinh đăng tải bộ tài liệu phổ cập chuyển đổi số tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thành phố Vinh do Trung tâm CNTT-TT Nghệ An biên soạn như sau:

/documents/1768893/0/T%C3%A0i+li%E1%BB%87u+ph%E1%BB%95+c%E1%BA%ADp+k%E1%BB%B7+n%C4%83ng+s%E1%BB%91/45b66ca3-cb75-0917-502c-64348dc012b9?t=1714706676983

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 5101
Tổng: 358410